ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିୟମ ରୁ ହଟାଇ ପାରିବି କି ?

ଆପଣ ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଧାରାବାହିକ ହଟାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରିମିୟମ ରୁ ହଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।

 

ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସହାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା ?