ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଗୁଆ ଲେଖା ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିବାର ଅର୍ଥ କଣ୍ ?

ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ସୁପର୍ ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ପଢିବାକୁ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟ ୟୁଜର ମାନେ ୫ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରି ମାଗଣାରେ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ପାରିବେ।

ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସହାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା ?