ପେମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟସ୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଖି ପାରିବି ?

 

ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ସଫଳ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଇମେଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ।

 

ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ସହାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା ?